Užpildykite užklausos formą

Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika (toliau – Politika) paaiškina, kaip Jungtinė centrinė kredito unija ir KREDA grupei priklausančios kredito unijos (toliau – Kredito unija), kurių pilną sąrašą galite rasti interneto svetainėje adresu: https://www.kreda.lt/kreda-kredito-unijos/ renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis.

Ši Politika yra skirta informuoti asmenis, kurie yra arba ketina tapti Kredito unijos klientais, apie Jų asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenų tvarkymas gali pasireikšti tiek bendraujant su Kredito unijos darbuotojais asmeniškai, elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui, naudojant mūsų interneto banką, mobiliąsias programėles, interneto svetainę) ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu..

Ateityje ši Politika gali būti keičiama, todėl skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.

Kredito unija tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, priežiūros institucijos ir kitų kompetentingų institucijų nurodymais / rekomendacijomis.

Kredito unija vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

 • Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

KODĖL MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Kredito unija tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau išvardintais tikslais:

 • Asmens tapatybės nustatymas, įskaitant asmens tapatybės nustatymą nuotoliniu būdu, ir tikrinimas,

 • principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimas;

 • Atitikties pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimams ir tarptautinių sankcijų vykdymo užtikrinimas;

 • Asmenų veiksnumo patikra, siekiant išvengti neteisėtų sandorių sudarymo ar siekiant apsaugoti duomenų subjekto esminius interesus;

 • Kreditingumo nustatymas ir įvertinimas;

 • Kredito rizikos vertinimas ir valdymas;

 • Finansinių paslaugų teikimas;

 • Sutartinių įsipareigojimų vykdymas;

 • Santykių palaikymas ir bendravimas su Jumis;

 • Konsultacijų teikimas ir Jūsų poreikių įvertinimas;

 • Siekiant teikti su atvirojo ryšio sąsaja susijusias paslaugas;

 • Kredito unijos turto apsaugos ir saugumo užtikrinimas (vaizdo stebėjimas);

 • Darbuotojų atrankos organizavimas ir vykdymas;

 • Kredito unijos teisių ir teisėtų interesų gynimas ir saugojimas;

 • Kredito unijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas;

 • Komunikavimas ir konsultacijų teikimas socialiniuose tinkluose Facebook, LinkedIn;

 • Tiesioginė rinkodara;

 • Kredito unijos veiklos viešinimas.

Duomenys Kredito unijoje tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Kredito unijai taikoma teisinė prievolė; (iv) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Kredito unijos ar trečiosios šalies teisėtų interesų, pavyzdžiui, kredito rizikos vertinimas, įsiskolinimų valdymas, kilusių ginčų nagrinėjimas ir kt.

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME?

Kredito unija tvarko žemiau išvardintų kategorijų asmens duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • Asmens tapatybės duomenys, tokie kaip Jūsų, atstovų, sutuoktinių ar sugyventinių, susijusių trečiųjų asmenų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys; įregistravimo Neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų registre data ir laikas, sritis (-ys), kurioje (-iose) asmuo teismo tvarka pripažintas neveiksniu arba asmens civilinis veiksnumas apribotas; informacija, kad asmuo yra įrašytas į sąrašą asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių;

 • Asmens tapatybės identifikavimo nuotoliniu būdu atveju – Jūsų atvaizdo, Jūsų asmens dokumento ir jame esančių Jūsų asmens duomenų fiksavimas nuotraukose ir vaizdo įraše;

 • kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato duomenys;

 • Kontaktiniai duomenys, tokie kaip gyvenamosios vietos adresas, pašto kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

 • Duomenys, susiję su profesine veikla – darbovietė, pareigos, nepertraukiamo darbo stažas, vykdoma ūkinė-komercinė veikla;

 • Duomenys apie šeimą, tokius kaip šeiminė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius, paveldėtojų duomenys;

 • Finansiniai duomenys, tokie kaip pajamos ir jų šaltiniai, duomenys apie Jūsų turimas Kredito unijos sąskaitas, sąskaitos numeris, sąskaitos likutis ir operacijų duomenys, informacija apie sąskaitas kitose finansų įstaigose ir turtą, duomenys apie sudarytus sandorius, išlaidos, turimos paskolos ir kiti finansiniai įsipareigojimai; įsipareigojimus pagrindžiantys dokumentai; Sodros ir kitos išmokos; mokėjimo gavėjo duomenys; asmens kodas, mokėjimų kortelės numeris ir tipas, galiojimo data, draudimas; susituokusių asmenų turto teisinis režimas;

 • Duomenys apie kreditingumą ir jo istoriją, tokie kaip kreditingumo istorija, kredito reitingas, kredito gavėjo rizikos grupė;

 • Duomenys, susiję su Kredito unijos teikiamų paslaugų teikimu, tokie kaip informacija apie Kredito unijos Jums teikiamas paslaugas ir su tuo susiję duomenys (pavyzdžiui, Kredito unijos sąskaitos numeris, sutarties numeris), kredito limitas, duomenys apie sutarčių vykdymą ir / ar nevykdymą, sudarytus sandorius, galiojančias ir pasibaigusias sutartis, pateiktas paraiškas; su sutartimis susiję atidėjimai; duomenys apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį turtą ir apie kredito užtikrinimo priemones; kredito grąžinimo grafikas; narystės kredito unijoje statusas; internetinės bankininkystės naudotojo kodas, slaptažodžių kortelės duomenys; operacijų limitai; įsiskolinimo duomenys; jei asmenys naudojasi pagalba sudarydami vartojimo kredito sutartis: pagalbą priimant sprendimus teikiantis sritis (-ys), kurioje (-iose) teikiama pagalba, pagalbos priimant sprendimus sutarties patvirtinimo data, notarinio registro numeris ir sutartį patvirtinęs asmuo;

 • Duomenys, reikalingi užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus ir tarptautinių sankcijų vykdymą, tokie kaip duomenys apie tai, ar Jūs, Jūsų artimieji šeimos nariai ir artimieji pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantys fiziniai asmenys, tikrųjų naudos gavėjų duomenys, duomenys apie vykdomą veiklą ir sandorių šalis, dalykinių santykių stebėsenos duomenys;

 • Duomenys pagrindžiantys piniginių lėšų (ar sandorio) kilmę, t.y. lėšų kilmės dokumentai, sąskaitos – faktūros, pirkimo – pardavimo sutartys, paslaugų sutartys, mokėjimo dokumentai;

 • Duomenys, reikalingi užtikrinti reikalavimus, taikomus mokesčių administravimo srityje, tokie kaip rezidavimo valstybė mokesčių tikslais, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, gimimo data ir vieta;

 • Duomenys apie Jus, kaip juridinio asmens, kuris naudojasi / išreiškė ketinimą naudotis Kredito unijos teikiamomis paslaugomis, vadovą / atstovą, tikrąjį naudos gavėją;

 • Vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja Kredito unijos naudojama vaizdo stebėjimo įranga, kuomet Jūs lankotės Kredito unijos centrinės būstinės ir klientų aptarnavimo padalinių patalpose;

 • Duomenys, kurie sukuriami ir / ar gaunami vykdant teisinę prievolę, tokie kaip duomenys, gauti pagal teismų, teisėsaugos institucijų, notarų, antstolių, advokatų, mokesčių administratoriaus paklausimus apie pajamas, finansinius įsipareigojimus, turimą nuosavybę, nepadengtus įsiskolinimus;

 • Duomenys, kurie generuojami naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis, tokie kaip elektroniniu paštu, interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose pateikti duomenys, srauto duomenys – interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui / paslaugoms pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija – Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė; užklausų terminai, kuriuos įvedate Kredito unijos interneto svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje;

 • Duomenys, susiję su Jūsų įpročiais / elgesiu Kredito unijos interneto svetainėje, internetinėje bankinėje sistemoje.

 • Darbuotojų atrankos rengimo atvejais – išsilavinimas, kvalifikacija, profesija, mokymosi įstaiga, gyvenimo aprašymas ir kt.;

 • Lankytojo profilis Facebook, LinkedIn socialiniuose tinkluose, Kredito unijos socialiniuose tinkluose administruojamų profilių peržiūrėjimo data, komentarai, „Like“ ir „Follow“ pranešimai, nuotrauka.

IŠ KUR MES GAUNAME JŪSŲ DUOMENIS?

Asmens duomenis paprastai gauname tiesiogiai iš Jūsų (Kredito unijos kliento ar potencialaus kliento), kai juos pateikiate Kredito unijai, pildydami paraiškas ar pasirašydami sutartis, naudodamiesi Kredito unijos teikiamomis paslaugomis ir/arba lankydamiesi interneto svetainėje ir (ar) socialinių tinklų paskyrose.

Asmens duomenys taip pat gali būti gaunami netiesiogiai iš asmenų, kuriems klientas atstovauja, duomenų tvarkytojų, atskirų duomenis kaupiančių duomenų bazių, registrų, finansų įstaigų bei informacinių sistemų, kitų išorinių šaltinių, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA);

 • Valstybės įmonės Registrų centro administruojamos duomenų bazės ir registrai, ir analogiškos užsienio valstybėse naudojamos duomenų bazės;

 • Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba;

 • VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“;

 • VĮ „Regitra“;

 • Duomenų valdytojai, tvarkantys jungtines skolininkų duomenų rinkmenas;

 • UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkomos duomenų bazės;

 • „Dow Jones Watchlist“ politiškai pažeidžiamų asmenų ir finansinių sankcijų duomenų bazės;

 • Viešasis negaliojančių asmens dokumentų registras;

 • Viešasis ieškomų asmenų registras;

 • Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašas;

 • Teismai ir teisėsaugos institucijos;

 • Kiti asmenys, vykdantys teisės aktų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, notarai, advokatai, antstoliai, bankroto administratoriai); draudimo įmonės, draudimo brokerių įmonės; kredito tarpininkai;

 • Kiti fiziniai asmenys (jų atstovai), kai jie pateikia artimos giminystės ar svainystės ryšiais susijusių asmenų, bendraskolių, laiduotojų, užtikrinimo priemonių davėjų ir pan. duomenis;

 • Kiti fiziniai asmenys (jų atstovai), kai jie pateikia duomenis apie artimus šeimos narius ar artimus pagalbininkus, kurie eina arba ėjo (ne anksčiau nei prieš vienerius metus) svarbias viešas pareigas;

 • Juridiniai asmenys, jeigu Jūs esate juridinio asmens vadovas / atstovas, darbuotojas, įgaliotas asmuo, tikrasis naudos gavėjas ir pan.;

 • Dokumentai, pateikti ir skirti Kredito unijai vykdant sutartį ar teisės aktų reikalavimus, kuriuose gali būti asmens duomenys (pavyzdžiui, turto vertinimo pažymos, registrų išrašai ir pan.);

 • Kredito unijos partneriai ar kiti juridiniai asmenys, kurie turėdami jūsų sutikimą, perduoda mums Jūsų asmens duomenis;

 • Socialiniai tinklai, pavyzdžiui Facebook, LinkedIn.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti asmens duomenys, Jūs privalote nedelsdamas apie tai informuoti Kredito uniją.

Svarbu: Jeigu Jūs pateikiate mums kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis, (pavyzdžiui, šeimos narių, įmonės darbuotojų, akcininkų, laiduotojų ar pan.), Jūs privalote informuoti juos apie jų asmens duomenų perdavimą ir tvarkymą Kredito unijoje ir įsipareigojate supažindinti juos su šia Privatumo politika.

AR BŪTINA PATEIKTI ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenis pateikti nėra privaloma, bet gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti suteiktos, jei teisės aktų reikalaujami asmens duomenys Kredito unijai nebus pateikti. Jei nepateiksite asmens duomenų, kurių pateikimas Kredito unijai yra reikalingas užtikrinant atitiktį teisės aktų reikalavimams ir/ar sutarties sudarymui ir (ar) įvykdymui, negalėsime Jums suteikti kredito ar kitų finansinių paslaugų.

KAIP MES SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Kredito unija įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Kredito unijos tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Kredito unijos darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Kredito unijai suteikti.

AR TAIKOMAS AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS (ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ)?

Sutartiniams santykiams pagrįsti ir vykdyti mes paprastai netaikome automatizuoto sprendimų priėmimo pagal BDAR 22 straipsnį. Jeigu atskirais atvejais šią procedūrą taikysime, Jus apie tai informuosime atskirai, jeigu to reikės pagal teisės aktų nuostatas.

AR VYKDOMAS PROFILIAVIMAS?

Jūsų asmens duomenis iš dalies mes tvarkome automatizuotai, siekdami įvertinti tam tikrus asmeninius aspektus (profiliavimas). Profiliavimą taikome, pavyzdžiui, kai dėl teisės aktų reikalavimų esame įpareigoti vykdyti pinigų plovimo prevenciją ar finansinės rizikos valdymą. Tokiu atveju taip pat atliekami duomenų (pvz., mokėjimo operacijų) vertinimai. Tuo pačiu metu šios priemonės yra skirtos Jūsų apsaugai

KAS GAUNA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Kredito unija turi teisę perduoti savo klientų asmens duomenis trečiosioms šalimis, kurioms būtina tvarkyti klientų asmens duomenis šioje Politikoje ar teisės aktuose nurodytais tikslais. Asmens duomenis trečiosioms šalims Kredito unija perduoda duomenų tvarkymo ar teikimo sutarties arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimo tikslu duomenys tikrinami tarptautinėse duomenų bazėse. Informacija apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo veikla įtariamus asmenis gali būti įrašoma į tarptautines duomenų bazes.

Jūsų duomenys gali būti perduoti šioms trečiosioms šalims, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • Jungtinei centrinei kredito unijai;

 • Lietuvos bankui;

 • Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems teisės aktų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, priežiūros institucijoms, teisėsaugos institucijoms, mokesčių administratoriui, antstoliams, notarams, advokatams);

 • Kitoms finansų įstaigoms;

 • Draudimo įmonėms, draudimo brokerių įmonėms;

 • Auditoriams, teisės ir finansų konsultantams;

 • Valstybiniams registrams (pavyzdžiui, VĮ Registrų centrui, VĮ „Regitra“);

 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones pateikusiems asmenims (pavyzdžiui, garantams, įkaito davėjams ar laiduotojams);

 • Teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms, bankroto administratoriams;

 • Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į skolas;

 • Jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkantiems paslaugų teikėjams (pavyzdžiui, UAB „Creditinfo Lietuva“);

 • Kitiems asmenims, kurie teikia Kredito unijai paslaugas arba yra susiję su Kredito unijos teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, informacinių technologijų paslaugų teikėjai, pašto paslaugų teikėjai, archyvavimo paslaugų teikėjai, kredito tarpininkai ir pan.).

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Kredito unijos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

Kredito unijai teikiant tam tikras paslaugas Kredito unija gali veikti kaip Kredito unijos klientų ar Kredito unijų grupės įmonių asmens duomenų tvarkytojas. Tokiu atveju duomenų tvarkymo tikslus, pagrindus, apimtį, duomenų tvarkymo trukmę, duomenų kategorijas nustato duomenų valdytojai.

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Ilgesnis asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai: (i) esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; (ii) Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui.

Jei atšauksite sutikimą dėl duomenų tvarkymo ar pasibaigs duomenų tvarkymo terminas (kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu), saugomi tik Jūsų sutikimo davimo faktą patvirtinantys duomenys 10 metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Kredito unijos reikalavimus.

KOKIAS TURITE TEISES?

Jūs turite šias teises:

 • Teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

 • Gauti informaciją apie Kredito unijos tvarkomus jo asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi (teisė susipažinti);

 • Kreiptis į Kredito uniją su prašymu pataisyti jo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju duomenų subjektas turi pateikti prašymą, kurį gavusi Kredito unija patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų (teisė ištaisyti);

 • Kreiptis į Kredito uniją su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, asmuo nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai (teisė apriboti);

 • Kreiptis į Kredito uniją su prašymu perkelti Jūsų duomenis Jūsų nurodytam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);

 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Kredito unija arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

 • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Toks sutikimo atšaukimas neturi poveikio iki šio sutikimo atšaukimo vykdytam asmens duomenų tvarkymui;

 • Teisę reikalauti ištrinti / sunaikinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam), kai tokie asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu;

 • Teisę nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, jei toks sprendimo priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį;

 • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus asmens duomenų apsaugos srityje. Daugiau informacijos rasite www.https://vdai.lrv.lt/

KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus, pranešimus ar kitus raštus, susijusius su asmens duomenų apsauga (toliau – prašymas), galite pateikti: (i) atvykę į Kredito uniją ir pateikę prašymą raštu. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Kredito unijos darbuotojas paprašys Jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą tam, kad galėtų įsitikinti Jūsų tapatybe; (ii) el. paštu duomenuapsauga@kreda.lt ir pasirašyti elektroniniu parašu.

Kredito unija turi teisę atsisakyti pateikti prašomą informaciją, jeigu prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas. Kredito unija atsakymą į Jūsų prašymą pateiks ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, Jums apie tai pranešusi, Kredito unija turės teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo pateikimo dienos.

Su mūsų kredito unijos duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti elektroniniu paštu: duomenuapsauga@kreda.lt.

KAIP TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU?

Tiesioginės rinkodaros tikslu Kredito unija gali tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas užpildant sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu formą. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykių su Kredito unija sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp Jūsų ir Kredito unijos.

Kredito unija gali siųsti informacinio pobūdžio pranešimus, jei Jūs davėte sutikimą Kredito unijai naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o esamiems Kredito unijos klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, kai jiems yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio jų kontaktinių duomenų naudojimo ir jei jie iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Kredito unija gali siųsti pranešimus elektroniniu paštu.

KAIP TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE?

Kredito unija valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook ir LinkedIn. Informaciją, kurią asmuo pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama asmeniui aplankius Kredito unijos paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai – Facebook ir LinkedIn.

Daugiau apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galima sužinoti čia:

KODĖL NAUDOJAME SLAPUKUS?

Siekiant pagerinti lankymąsi Kredito unijos interneto svetainėje, Kredito unija naudoja slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Kredito unija slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis.

Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Išsamesnė informacija apie Kredito unijos svetainėje naudojamus slapukus pateikta slapukų politikoje: https://www.kreda.lt/slapuku-politika/

Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. spalio 1 d.